Podmínky ubytování

Obecné podmínky, ubytovací řád a storno podmínky

Objednání a rezervace ubytování

Ubytování je možné si objednat elektronicky e-mailem nebo telefonicky. Rezervaci ubytování potvrdíme nejpozději do 48 hodin e-mailem či telefonicky. Bez tohoto potvrzení je rezervace neplatná. Rezervace se stává závaznou až po zaplacení zálohy, kterou jste povinni uhradit nejpozději do 7 dnů od potvrzení rezervace, nebo dle pokynů ubytovatele.

Ceny ubytování

Cena za ubytování se stanovuje dle ceníku dostupného na našich internetových stránkách. Zahrnuje spotřebu vody a energií. Při potvrzení objednávky vás požádáme o zaplacení zálohy. Cena za ubytování se platí v hotovosti při zahájení pobytu, případně převodem na náš bankovní účet kdykoliv před zahájením pobytu - peníze musí být do začátku pobytu připsány na náš účet.

Ubytovaný bere na vědomí, že při splnění podmínek dle zákona o místních poplatcích, je povinen po dobu prvních 60- ti dnů bydlení hradit poplatek z pobytu, který vybírá provozovatel ubytovacího zařízení a odvádí jej příslušnému orgánu.(Aktuální výše poplatku je 25,- Kč/ den)

Storno podmínky

platné od 1.1.2018

I.

Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době dříve než do 30 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným zájemcem o ubytování nebo v
písemné objednávce , činí stornovací poplatek částku ve výši 30% z celkové ceny pobytu.

Dojde-li ke zrušeni objednávky pobytu v době od 14 do 30 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze, činí stornovací poplatek částku ve výši 75% z celkové ceny pobytu.

Dojde-li ke zrušení í objednávky pobytu nebo zkrácení pobytu v době od 13 dnů před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze do dne nástupu (včetně), resp. nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny pobytu.

U slevových poukazů, akčních nabídek, letních a prázdninových pobytů, není možné storno rezervovaného termínu. V případě zrušení pobytu je
účtována celá částka.

Doporučujeme pojištění storno pobytů ze závažných zdravotních důvodů. Cena je 90 Kč za osobu a víkend, týdenní pobyt je za 299 Kč osoby a týden. Nutno doložit od lékaře.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě krajní nutnosti na zrušení nebo změnu termínu.

II.

Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele. Ubytovatel si vyhrazuje právo zrušit pobyt ze závažných technických důvodů. Veškeré uhrazené zálohy a platby budou navráceny objednavateli.

III.

Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli.

IV.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu, nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovaný je povinen zaplatit celý objednaný pobyt.

V.

Pokud dojde ke splnění podmínek pro vráceni prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou, atd.) a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli). IV Uhrazením zálohy, respektive celé platby se klient zavazuje akceptovat ceník a storno podmínky. Při závazné objednávce ze strany CK, CA, firem, a jiných právnických subjektů se storno účtuje i bez zaplacení zálohy.

Aktualizováno dne 1.1.2018

Začátek a konec ubytování

Ubytování v pensionu mohou využít pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovním pas). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zaneseme do knihy ubytovaných hostů. Vyhrazujeme si právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí. Ubytování domácích zvířat je možné pouze po předchozí dohodě. Pokud není pobyt zahájen ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady. Využití ubytování je vymezeno pouze na dobu předem sjednanou. Příjezd je možný v den začátku pobytu mezi 14:00 a 16:00. V den ukončení pobytu jste povinni uvolnit pokoj do 10:00. Po vzájemné dohodě je možné dobu příjezdu a odjezdu upravit.

Pravidla ubytování

Máte právo užívat pokoje s vlastním sociálním zařízením a jídelnu s kuchyňským koutem, dále prostranství před pokoji, terasu, část zahrady sloužící k posezení, popř. venkovní prostory určené k sušení prádla. V pokojích i jídelně je zakázáno kouřit. V kuchyni, jídelně a v dalších společných prostorách je nutné udržovat pořádek. Odpady třiďte do připravených nádob. Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze s naším souhlasem. V době mezi 21:00 a 06:00 máte povinnost dodržovat noční klid. Při odchodu z pokoje jste povinni zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry, uzavřít okna a uzamknout dveře. V případě způsobení škody jste povinni tuto škodu uhradit. Při ztrátě klíčů plně hradíte veškeré náklady spojené s výměnou zámků. Ubytovaný je plně zodpovědný za své děti. Nezodpovídáme za škody, které jsme nezavinili. Máte povinnost dodržovat veškerá uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla hrubým způsobem porušena, vyhrazujeme si právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku na vrácení poplatků za pobyt.

Domovní řád

Zde bude domovní řád

Kontakt

Štiková 14 323 00 Plzeň

+420 604 109 391

Štiková 1008/14, 323 00 Plzeň 1-Bolevec, Česko

Kontakt

Štiková 14 323 00 Plzeň

+420 604 109 391

Copyright 2023. Všechna práva vyhrazena.

GDPR